Beheer

Documentatie

Sushen Adhin 2019-06-19 09:34:46
Een alfabetisch overzicht van informatie die op BIVAS betrekking heeft.
Voor een route in BIVAS worden per vaarweg de emissies van een tiental stoffen berekend. Hier wordt uitgelegd hoe dat wordt gedaan.
Om reizen uit het reizenbestand te selecteren kan een filter worden gebruikt. Karakteristieken als herkomst, bestemming, goederengroep, seizoen, enzovoort, die in het filter voorkomen vormen de selectie waaraan de reizen moeten voldoen.
De groei of krimp in de binnenvaart gegeven als een factor op het aantal keer dat een reis plaats vindt.
Bij het doorrekenen van een scenario wordt informatie ingelezen volgens het inner join principe, hierbij worden alleen de reizen en delen van het binnenvaart netwerk ingelezen waarvan alle eigenschappen expliciet zijn opgegeven in het scenario.
Het netwerk voor BIVAS geeft het binnenvaart netwerk in Nederland weer met knooppunten, vaarwegen en kunstwerken.
De reizen waarvoor BIVAS een route over het binnenvaartnetwerk zoekt.
Een scenario in BIVAS is een beschrijving van een situatie in de Nederlandse binnenvaart waarover een beleidsmatige uitspraak gewenst is.
Een scheepskostenmatrix geeft aan welke kosten er gemoeid zijn bij het inzetten van een schip voor een reis. Voor elk scheepstype en voor elke herkomst en bestemming wordt per verschijningsvorm van de lading aangegeven wat de kosten zijn voor een reis met een gemiddelde lading.
De snelheid dat een schip vaart is afhankelijk van het scheepstype, de vaarweg (CEMT klasse), de lading en de stroming.
Na een toedeling zijn er veel statistieken en visualisaties omtrent reistijden, kosten, intensiteiten, enzovoort. Een standaard rapportage maakt hier een samenvatting van.
Het aantal ton dat een schip extra moet meenemen om het schip 1 centimeter meer diepgang te geven.
De transportkosten zijn afhankelijk van de gekozen route uitgedrukt in reistijd en kilometers plus vaste kosten per reis bestaande uit laden, lossen en kosten voor wachten op bevrachten.
De generieke gebruikersinterface van de User Interface waarbij algehele standaardisatie, het veelvuldig gebruik van het toetsenbord en tabellen en het door de gebruiker zelf in te delen scherm, belangrijke eigenschappen zijn.
De veranderingen in de loop der jaren in de vloot wordt gemodelleerd door een vlootmutatie. Een afzonderlijke module, de vlootmutatiemodule, kan op basis van mogelijke kostenbesparing een toekomstige vloot voorspellen. De verandering van scheepstype voor een reis en daarmee samenhangend de belading en het aantal keer dat de reis plaats vindt, als gevolg van de schaalvergroting in de binnenvaart.
Bij sluizen moeten schepen wachten tot ze met een schutcyclus mee kunnen, de overligtijd. Bovendien kost het tijd om de schutcyclus door te komen, de wachttijd. Naar voorbeeld van het KOOMAN model is er een wachttijdmodule binnen BIVAS.
Een waterscenario omvat waterdata voor een vaarweg, zoals waterstand en stroomsnelheid, die tijdens de berekening van een BIVAS scenario kan worden toegepast. De waterdata is daarbij gegeven per seizoen.
Een deel van de functionaliteit van BIVAS kan beschikbaar worden gemaakt via een webservice.
Het is mogelijk binnen BIVAS een zone definitie te importeren om herkomsten en bestemmingen te groeperen.