Beheer

Vlootmutatie

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
De veranderingen in de loop der jaren in de vloot wordt gemodelleerd door een vlootmutatie. Een afzonderlijke module, de vlootmutatiemodule, kan op basis van mogelijke kostenbesparing een toekomstige vloot voorspellen. De verandering van scheepstype voor een reis en daarmee samenhangend de belading en het aantal keer dat de reis plaats vindt, als gevolg van de schaalvergroting in de binnenvaart.

Schaalvergroting door middel van vlootmutatie

In de binnenvaart vindt schaalvergroting plaats: minder reizen met grotere schepen en grotere ladingen. Dit omdat grotere schepen over het algemeen efficienter (goedkoper) veel goederen kunnen voeren. Deze schaalvergroting wordt in BIVAS nagebootst door een vlootmutatie. De berekening van een vlootmutatie houdt in dat voor iedere reis wordt bepaald of het schip vervangen wordt in een gegeven periode. Als het schip vervangen wordt, dan wordt bepaald welk schip een gunstig alternatief is en wordt de belading en het aantal reizen vastgesteld (een groter schip kan meer vervoeren en hoeft minder vaak te varen).

Procedure

De vlootmutatie werkt in een aantal stappen. Als eerste dient een scheepskostenmatrix te worden bepaald. Deze stelt per herkomst, bestemming, scheepstype en verschijningsvorm de kosten per ton. Op basis van deze matrix kan per reis bepaald worden wat de te behalen winst is om een ander scheepstype te gebruiken voor de reis. De kans dat een ander scheepstype wordt gebruikt (kans op mutatie) bestaat uit een autonome vervangingskans (bijvoorbeeld door veroudering) plus een opslag gebaseerd op de mogelijke kostenbesparing. Indien een schip voor een reis wordt vervangen wordt een nieuw schip gekozen, waarbij goedkopere opties een hogere kans krijgen (vervangingsverdeling).

Het bepalen van de scheepskostenmatrix is afzonderlijk beschreven. De kans op mutatie en vervangingsverdeling zijn in subartikelen uitgewerkt. Daarna volgt een uitleg hoe de beladingsgraad en het aantal reizen wordt bepaald. Tevens is er een artikel opgenomen over de kalibratieroutine van de vlootmutatie.

De kans dat een reis met een bepaald scheepstype in het studiejaar wordt uitgevoerd door een ander scheepstype hangt af van de autonome vervanging en de mogelijke kostenvoordelen.
Indien voor een reis een ander scheepstype wordt gekozen gebeurt dit volgens de vervangingsverdeling. Deze verdeling geeft voor de top 5 aan opties de kans dat deze wordt gekozen. Deze kans is omgekeerd evenredig aan de exponentiële kosten.
Bij het muteren van scheepstype voor een reis veranderd het aantal reizen en de beladingsgraad conform de opgegeven efficiency factor en de schaalverandering.
De vlootmutatie kan worden gekalibreerd op gewenste waarden bij telpunten. Daarbij worden de kostenfactoren per goederengroep en scheepstype iteratief aangepast zodat de fout tussen tellingen en BIVAS intensiteiten wordt verkleind.