Beheer

Uitvoer

Chris Kettenis 2021-02-04 06:54:51
De resultaten van een toedeling worden in tabellen en visualisaties weergegeven. De tabellen kunnen via de boomstructuur van het scenario worden geopend. Door de output knoop open te klappen, verschijnen de knopen met mogelijke uitvoer. Elke knoop geeft aan of het is uitgerekend en (indien beschikbaar) de uitvoer. Klap een knoop uit en open het resultaat om de uitvoer te analyseren.

Overall statistics

De scenario-brede totalen welke altijd uitgerekend worden bij het bepalen van de routes.

Het aantal reizen (trips) betreft de reizen waarvoor een route moet worden gevonden. Als een reis deels is afgeladen, dan is dit verwerkt in het aantal reizen, routes en andere statistieken. Voor lokaal toewijsbare statistieken is er een tabel opgenomen met uitkomsten per land ("NL" of leeg).

Trips

2015-05-27 screenshot v3.3 - context menu on trip row.png

Reizen waarvoor een route is gevonden in een scenario. Het betreft de resultaten van het geselecteerde reizenbestand, toegepaste mutaties (vlootmutatie, groeifactoren, kalibratiefactoren, afladen) en selecties in het scenario.

Tip: via het contextmenu zijn de functies "Visualize reachability", "Visualize feasibility", "Visualize costs" en "Visualize reference route" beschikbaar. Deze tonen respectievelijk het bereikbare netwerk, de volledige toelaatbaarheid in het netwerk, de kostenopbouw tijdens de toedeling en de passagepunten voor deze reis in het referentie reizenbestand (IVS).

Routes

De routes gevonden voor de reizen. Voor reis (Trip ID) wordt een regel gegeven per landcode ("NL" of leeg) waarmee wordt aangegeven welk deel van de route binnen Nederland en welk deel buiten Nederland plaatsvindt.

Tip: door een regel te selecteren en via rechtermuisknop "Visualize route" te drukken kan de route in de kaart worden gevisualiseerd. Door meerdere routes te selecteren, worden ze allen getoond in één kaartlaag.

Arc statistics

De restrictie overschrijdingen per vaarweg in het geval met relaxatie wordt gerekend.

Infeasible trips

2015-05-27 screenshot v3.3 - analyse infeasible trip.png

Een overzicht van reizen waar geen route voor is gevonden. Het overzicht is gegroepeerd naar herkomst, bestemming en scheepstype. Via de actie "Find infeasible trips" worden de individuele reizen getoond voor de geselecteerde regel. Voor een generiek overzicht

Om te achterhalen waarom een reis niet is toegelaten kan op een enkele niet toegelaten reis de functie "Compare to similar trips" worden aangeroepen. Deze functie geeft in een tabel weer welke toegelaten reizen vergelijkbaar zijn (dezelfde herkomst en bestemming), wat de dimensies zijn en welke vaarwegen niet toelaatbaar zijn voor de niet toegelaten reis.

De screen-shot toont de 4 stappen: de infeasible trips tabel, de selectie van de individuele reizen, de vergelijking met vergelijkbare reizen en de specifieke vaarwegen waar restricties zouden worden overschreden.

Route statistics en Route statistics (Per country)

Aantal segmenten, reistijd, vaste kosten, variabele tijdskosten, variabele afstandskosten, afstand en energiegebruik per route. De "Per country" tabel splitst deze statistieken uit per land.

Arc usage, Arc Usage details

De belasting van een vaarweg. De belasting is gegeven in het aantal reizen en aanvullend wordt er informatie gegeven over het aantal TEU, de reistijd, afstand, tonnage en het energiegebruik. De standaard tabel Arc usage geeft de uitkomsten per vaarweg per richting (kompas/windrichting).

Tip: gebruik de actie "Find routes that use arc" (via de rechtermuisknop) om alle reizen en routes te vinden die via een specifieke vaarweg gaan.

Origin en destination trip end point

Per herkomst of bestemming het aantal reizen en de gemiddelde reistijd per scheepstype, ladingtype en goederengroep.

Counting point

Voor alle in BIVAS gespecificeerde telpunten, per scheeptsype, per ladingtype en richting het aantal reizen en TEU dat er in de toedeling passeert. Aan een telpunt kunnen meerdere vaarwegen zijn gekoppeld.

Waiting time

Voor alle sluizen in het netwerk wordt op basis van de jaarlijkse intensiteiten en gemiddeld laadvermogen een geschatte passagetijd berekend voor verschillende aankomstprocessen. De passagetijden worden ex-post bepaald en beïnvloeden niet de toedelingsresultaten. Belangrijke uitkomsten betreffen de I/C ratio, wachttijd en overligtijd.

Emission

Op basis van het energiegebruik wordt per vaarweg, scheepstype, laadvermogenklasse, richting, ladingtype en stof de totale emissie bepaald.

Reference comparison

Per telpunt een vergelijking tussen het passages in BIVAS en het (IVS) referentiebestand, al dan niet uitgesplitst naar scheeps- en ladingstype. Op rijen in deze tabel is het mogelijk acties uit te voeren om de reizen achter deze tellingen zowel aan BIVAS en IVS kant te vinden en verschillen weer te geven.

Er wordt ook een match percentage berekend, welke aangeeft hoeveel van de passages uit het referentiebestand ook in BIVAS aanwezig zijn.

Verwante artikelen