BIVAS

BIVAS 3.3

Rick van Genderen 2024-01-08 11:05:11
BIVAS 3.3 bevat netwerkverbeteringen, een nieuw reizenbestand voor 2014 en maakt beter onderscheid tussen vaarwegen binnen en buiten Nederland.

Samenvatting aanpassingen

Versie 3.3 (april 2015) betreft de opvolging van 3.2 (Juni 2014) met inhoudelijk een opwaardering van het vaarwegennetwerk en technisch is laatste stand van het Charta Platform geïntegreerd. Voor de ondersteuning van 2014 is een nieuw reizenbestand toegevoegd met bijbehorende referentiepassages (vanuit IVS). Hieronder wordt een opsomming gegeven van de toegepaste wijzigingen. Voor betere grip op de resultaten is er een nieuwe "Output" structuur ontwikkeld waarbij specifiek kan worden aangegeven welke uitvoer gewenst is en wordt de mogelijkheid geboden om relevante uitvoer te splitsen naar binnen- (CountryCode="NL)" en buitenland (CountryCode="").

Nieuwe functionaliteit

 • Het importeren van de .xml (.gz) ten behoeve van het laden van de lokale bivas.data kan nu door middel van het context-(rechtermuisknop)menu op de "bivas.data" knoop.
 • Het scenario-overzicht is functioneel versimpeld door minder statistieken in het eerste overzicht te tonen. De gedetailleerde statistieken zijn verplaatst naar de uitvoer in het scenariopaneel.
 • Het starten van een berekening kan nu via de "Output" knoop in het scenariopaneel. Dit kan via het contextmenu op deze knoop of door de knoop te openen (dubbelklikken of enter te drukken op de "Output" knoop) en op de "Calculate" knop te drukken. Hierbij kan nu per berekening expliciet de gewenste uitvoer voor de berekening worden opgegeven.
 • In een scenariopaneel wordt in de layers en ouput gebruik gemaakt van een tristate control. Dit geeft de mogelijkheid om uit drie opties te kiezen: Disable (links), Neutral (midden) en Enabled (rechts). Een tristate control is met het toetsenbord door middel van de rechte haken "[" en "]" van waarde te veranderen.
 • Door het zetten van de "Change" kolom naar de status "Enabled" (rechts), kan zeer selectief de gewenste uitvoer worden gekozen. In de kolom "Effect" is te zien welke uitvoer wordt (her-)berekend om te komen tot de gewenste statistieken. Hierbij wordt rekening gehouden met afhankelijkheden tussen de statistieken.
 • Het scenariopaneel kent nu een reeks knoppen (toolbar) bovenin om bekende functies direct op het scenario uit te kunnen voeren. Dit betreft dezelfde lijst met functies die onder het contextmenu staat van een regel in het scenario-overzicht. Hier staat bijvoorbeeld meteen de functie om een werkscenario te creëren op basis van het scenario (Create work scenario).
 • De globale statistieken, route statistieken, arc (vaarweg) gebruik en emissie statistieken worden nu ook per land (CountryCode) gegeven. Het veld CountryCode is voor vaarwegen in Nederland op "NL" gezet en voor de rest van het netwerk is deze leeg gehouden.
 • Voor berekeningen die uitgevoerd worden buiten het scenariopaneel om (de wachttijdstabilisatie, webservice gebruik, vlootmutatie kalibratie of groepberekeningen) wordt er automatisch een set standaarduitvoer bepaald die nodig is voor de gezamenlijke gewenste functionaliteit. De statistiekenknoop is daardoor overbodig geworden in de configuratie van instellingen en is verwijderd.
 • Ten behoeve van het reduceren van de rekentijd wordt er bij meerdere threads effectiever met het geheugengebruik omgegaan, waardoor 100% CPU gebruik bij een toedeling nu mogelijk is.

Nieuw scenariopanel met output-instellingen

Het nieuwe scenariopanel met geopende output-instellingen knoop is hieronder te zien.

BIVAS 3.3 - Scenariopaneel met output selectie.png

Andere aanpassingen en bugfixes:

 • CountryCode: voor het correct zetten van dit veld zijn vaarwegen aangepast in de Zuid-Willemsvaart (Belgisch grondgebied), bij Sluis Ternaaien, rondom het kanaal Gent-Terneuzen en het traject Schelde-Antwerpen.
 • Database onderhoud: er zijn verouderde tabellen verwijderd (bvms_arcs, bvms_region_to_bivas_nodes, import_factors, reizenbestand, vin_restrictions), kolommen aangepast / verwijderd en tabellen hernoemd (dbm$ tabellen, branching$ tabel en cemt_type naar cemt_class).
 • Netwerkaanpassing: voor de basisscenario's (2011, 2013 en 2014) is naar aanleiding van een onderzoek naar de VIN restricties en uitzonderingen een lijst correcties samengesteld welke is gedocumenteerd, doorgevoerd en opgeslagen in de database als netwerk update (update 20150417_1 en actienummer #823). Voor het 2011+MIRT 2020 scenario zijn alleen de opwaarderingen meegenomen, waar dit niet conflicteerde met het ingestelde toekomst vaarwegen netwerk.
 • Passagetijdberekening: in het KOOMAN sluispassagetijdmodel excelsheet, welke in BIVAS overgenomen, wordt de bedrijfsduur per week twee keer toegepast. Dit is gecorrigeerd.
 • Weggooien statistieken: bij het verwijderen van een scenario of het herberekenen van een scenario, worden de bestaande statistieken automatisch verwijderd.
 • Basisjaar 2014: Het reizenbestand + referentie passagebestand 2014 is toegevoegd.
 • Netwerkcorrecties: in Duitsland (bij de Peene) is een losliggende deel aan het netwerk gekoppeld en zijn op een paar links de afstanden gecorrigeerd waar ze abusievelijk 0 waren of op een zeer hoge waarde stonden.
 • Bug in kegelrestrictieafhandeling: indien de maximale toegestane aantal kegels op 0 stond, werd dit door de applicatie gezien als "onbeperkt". Dit is in v3.3 gecorrigeerd.
 • Maximale kegelvoering in het buitenland: voor het buitelandnetwerk (geïmporteerd uit TransTools) is de maximale kegelvoering op 3 gezet (MaximumDangerousGoodsLevelId).
 • Sluis 0: door de ingebruikname van het Maximakanaal is in het toekomstnetwerk Sluis 0 structureel dicht gezet door de MaximumOperatingWaterLevel_meters op -999999 te zetten.
 • Standaarddeviatie: Voor alle scenarios meegeleverd in BIVAS 3.3 is de standaarddeviatie (StandardDeviation_SecondsPerMinute) op 0 gezet. Dit zet effectief de stochastiek uit en dient (indien gewenst) zelf geactiveerd te worden.